مهندس حبیب حسینی

مهندس حبیب حسینی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره تماس02188310116
آدرس :تهران ایرانشهر شمالی پلاک 233
پست الکترونیکی :

رزومه

رزومه آقای مهندس نبوی در حال برزورسانی مباشد .