مهندس سعید نبوی

مهندس سعید نبوی

مدیر عامل
روزمه جناب آقای مهندس نبوی در حال بروزرسانی میباشد.
02188310113
مهندس حبیب حسینی

مهندس حبیب حسینی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
رزومه آقای مهندس نبوی در حال برزورسانی مباشد .
02188310116
دکتر امیر حسام شهسواری

دکتر امیر حسام شهسواری

مدیر مشاوره
رزومه آقای دکتر شهسواری در حال بروزرسانی مباشد
02188310114